Negeseuon Nadolig Esgob Andy

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andrew John – yn falch i ryddhau ei negeseuon Nadolig.

Mae ei neges ysgrifenedig (isod), gyda’r pennawd ‘Haelioni’, yn edrych tuag at un dealltwriaeth Gristnogol o bres yn ystod y Nadolig

Yn ei neges fideo Nadolig (sydd ar gael yn y Gymraeg a Saesneg), mae Esgob Andy yn gofyn a oes cysylltiad rhwng newid yn yr hinsawdd a stori’r Nadolig.

Mae’Closed Captions’ (isdeitlau) ar gael wrth ddefnyddio’r botwm ‘CC’

Mae ‘na groeso i chi rannu a defnyddio’r negeseuon hyn.

 

 ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩ ☩

 

Haelioni

Braidd yn anhymorol utganodd y radio eiriau cyfarwydd o gân yr oeddwn yn ei gwybod ers blynyddoedd:

‘They say the best things in life are free 

But you can give them to the birds and bees 

I need money, that’s what I want 

That’s what I want, yeah that’s what I want.’

A oedd y canwr yn bod yn eironig? Efallai – neu efallai ddim.

Mae materion ariannol wedi dod yn gryf i ffocws eto wrth i’r flwyddyn ddod i ben. Mae penderfyniad y Llywodraeth i ddod â chynlluniau ymlaen i newid yr arian betio mwyafsymiol mewn terfynellfeydd betio ods gosodedig yn ein hatgoffa y gall y defnydd o arian fod yn ffynhonnell poen yn ogystal â daioni.

Mae safbwynt y Cristion ar arian yn aml wedi ei gamddehongli: nid yw’r Beibl yn dweud mai arian yw gwraidd pob drwg ond yn hytrach mai cariad at arian yw gwraidd pob math o ddrygioni. Mae arian yn cynorthwyo i amdiffyn y mwyaf bregus mewn cymdeithas tra bo rhoi gwerth iddo uwchlaw popeth arall yn gallu arwain at lu o broblemau o ddyled i ecsbloetio.

Neges y Nadolig yw bod Duw yn caru’r byd gyda haelioni diderfyn. Ganwyd yr Iesu i fynegi haelioni Duw sy’n dyheu am i’r holl bobl wybod am ei ofal a’i drugaredd. Mae cariad haelionus fel hyn yn hollol heintus. Unwaith y byddwn wedi ei flasu, rydym yn dechrau newid. Mae gweithredoedd hunanol yn ymddangos allan o’u lle i ni, tra bod rhannu ein cyfoeth ein hunain yn dod ychydig yn fwy naturiol.

Y Nadolig hwn byddwn yn cael cyfleoedd i ddangos ein cariad tuag at eraill gyda’r rhoddion y byddwn yn eu rhoi iddynt. A hyd yn oed os yw ein rhoi yn gymharol gymhedrol, mae’r union weithred o wneud hynny’n adleisio ychydig bach o haelioni anghyffredin Duw. Gallwn hefyd ddangos haelioni tuag at y rhai nad ydym yn eu hadnabod, drwy roi i elusennau a phrosiectau sy’n cefnogi rhai mewn angen yn ein cymunedau lleol neu ymhellach draw.

Mae’r gân, yn rhyfeddol, yn dweud rhywbeth pwysig: y gwirionedd yw bod ar bawb angen arian i fyw. A dyna’r anogaeth i haelioni – y gair ‘pawb’ hwnnw. Ac mae hynny’n golygu rhywbeth mwy a gwell a mwy anrhydeddus o lawer. Haelioni. Mae arnom angen haelioni. Megis haelioni Duw.

+Andrew Bangor