Negeseuon Pasg Esgob Bangor 2018

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andrew John – yn falch o ryddhau ei negeseuon Pasg eleni.

Mae neges ysgrifenedig (isod) Esgob Andy, Anghenfilo Llai, Gobeithio Mwy yn fyfyrdod ar stori’r Pasg yng ngoleuni trolio ar y cyfryngau cymdeithasol.

Wrth ffilmio ei neges fideo ar gyfer y Pasg, Hardd ond Milain (a drafodir yn Saesneg), aeth Esgob Andy ar daith i Ynys Enlli, sy’n dwy filltir o Aberdaron ar waelod Pen Llŷn ac mae ‘taith’ yn thema y mae’n ei archwilio.

 

Rhannwch a defnyddiwch y negeseuon hyn, os gwelwch yn dda:

Dolen y fideo : https://vimeo.com/261914011

Dolen y Neges ysgrifenedig :  http://esban.net/negespasg2018

Dolen Facebookhttps://www.facebook.com/Bangor546/posts/2083244505037697

Dolen Trydar : https://twitter.com/EsgobaethBangor/status/978593714099703814

 

 

 


 

 

Angenfilo Llai, Gobeithio Mwy

Mae enghreifftiau diweddar o drolio ar y cyfryngau cymdeithasol eto’n codi cwestiynau am y graddau y mae’r llwyfan yn dangos ymddygiad dynol ar ei waethaf yn hytrach nag unrhywbeth fel ei orau. Gall hyd yn oed rhyngweithio doniol a diniwed wahodd dirmyg, gwatwar a difenwi. A yw’n unrhyw ryfeddod bod y gair ‘anghenfil’ wedi dod yn ferf i ddisgrifio sut i iselhau a dinistrio? Pan gaiff unigolion eu llarpio o bellter diogel anhysbysrwydd ar lein, maent mewn gwirionedd yn cael eu ‘hanghenfilo’.

Rwyf yn fy nghael fy hun yn myfyrio ar hanes y Pasg eleni gyda llygaid newydd o ganlyniad. Mae dal dyn a’i fwystfilo’n gorfforol yn un o’r ffurfiau o arteithio mwyaf arswydus a dirdynnol sy’n adnabyddus i ddynolryw. Ond mae’r cymhellion a’r uchelgeision a arweiniodd at y llofruddiaeth hwn hyd yn oed yn fwy arswydus. Nid yw’n ddigon i ddiffodd unrhyw fygythiad a osododd, mae’n rhaid ei wawdio, ei barodïo, ei ddarostwng ac yn y diwedd ei anghenfilo gan brawf ffug, ei ddadwisgo ac yn y diwedd ei groeshoelio.

Pe bai hyn yn nodi diwedd y mater, byddai wedi bod yn dorcalonnus iawn. Ond pan fu i’r rhai a welodd yr Iesu ar fore’r Pasg adrodd eu hanes, nid yn unig y ffaith nad oedd mewn beddrod mwyach ydoedd. Dywedasant sut, yn fyw drachefn, y newidiodd eu bywydau, agorodd iddynt ffordd a oedd yn wahanol, yn fwy cyflawn ac yn fwy real. Ni ddywedodd y byddai bywyd yn wely o rosynnau nac na fyddent yn parhau i ymdrechu, ond dangosodd iddynt realiti eu bywydau, yr hyn a oedd yn eu calonnau ac yna sut i gael eu ffurfio gan Dduw na threchir gan angau.

A hyn sy’n gwneud y Pasg yn amser o obaith. Mae’n neges y gall fy mywyd i, a’ch un chithau gael ei newid a’i farcio lai gan faw siniciaeth foel. Yr hyn a gynigir yw ffordd o fod yn ddynol ac yn real, sy’n ein codi uwchlaw hyn. A phan gofleidir bywyd i gyd yn y ffordd hon, nid yw’n llai anarferol na’r hyn a ddigwyddodd mewn beddrod gardd 2000 o flynyddoedd yn ôl.

+Andrew Bangor