Bishop of Bangor’s Christmas Messages 2017

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andrew John – yn falch i ryddhau ei negeseuon Nadolig.
 
Mae ei neges ysgrifenedig (isod) yn dwyn y penawd #hysbysgorau ac  yn cyfeirio at ddau hysbyseb Nadolig poblogaidd a’r mannau annisgwyl lle ganfyddir Duw.
 
Mae ei neges fideo Nadolig (a drafodir yn Saesneg), a saethwyd yng Nghaernarfon a Bangor, yn cynnwys ffocws ar rôl banciau bwyd yn ystod tymor y Nadolig.
 
Mae ‘na groeso i chi rannu a defnyddio’r negeseuon hyn.
Gwelwch ein gwefan esgobaethol newydd : bangor.eglwysyngnghymru.org.uk
 
 
– – – – – – – – – – – 
 
#hysbysgorau
 
Bellach mae hi’n mynd yn dipyn o gystadleuaeth i ennill  anrhydedd ‘hysbyseb gorau’ y Nadolig
 
Unwaith eto, John Lewis oedd ar flaen y gad gyda #MozTheMonster , gan gyflwyno’r frawddeg ‘Am roddion sy’n goleuo’u byd’ i bwysleisio’u neges. Faswn i’n herio unrhyw un i’w wylio heb wenu.
 
Fodd bynnag, i mi, yr enillydd heb os ydy busnes bach mewn tref yng nghanolbarth Cymru: Hafod Hardware o Raeadr Gwy, Powys, gyda’u hysbyseb ‘Rhannu hud y Nadolig hwn’. Mae’r fideo yn dilyn ymdrechion gŵr ifanc ar ei feic modur i ddosbarthu anrhegion cyn y diwrnod mawr a’r blinder affwysol a brofodd fel canlyniad i’w waith trylwyr. Ar ddiwedd y dydd mae’n syrthio i drwmgwsg, gan ddeffro i ganfod fod rhywun eisoes wedi lapio’i anrhegion yntau i gyd. Mae Nadolig y gŵr yma’n dechrau o ddifrif wrth i’w fabi gropian i’r golwg, gan rannu llawenydd a chyffro’r eiliad honno.
 
Mae’n ymddangos fod gwobrwyo siop fach ddi-nod yn Rhaeadr Gwy yn enghraifft arall o lwyddiant Dafydd yn erbyn Goliath y busnesau mawrion. 
 
Mae’n werth nodi bod rhywbeth tebyg wedi digwydd adeg geni Iesu, a hynny yn un o bentrefi bach tawelach Palestina. Doedd gan brysurdeb byd yn llawn pwysigrwydd ei hymerodraethau a’i Chesar ddim amser i wastraffu ar gwmwd cysglyd Bethlehem. Roedd yr hyn a ddigwyddodd yn anweledig i lawer a daeth i sylw fawr o neb – a doedd y rhai fu’n ymweld ddim yn rhai y gellid eu galw’n wahoddedigion dewisol – gwarchodwyr defaid a’r math o bobl na fyddai fel arfer yn glanio ar eich stepan drws i ddathlu achlysur y ganrif.
 
Ond dyma’r holl bwynt, wrth gwrs. Pan fo Duw’n cyrraedd, ddylech chi ddim disgwyl chwilio amdano ym mhalasau brenhinol ac ymysg y mawrion a’r hunangyfiawn. Nid dyna ffordd Duw. Mae gofyn ichi edrych yn llefydd annisgwyl ac ymysg y rhai sydd gyrion cymdeithas, oherwydd, rhywsut, yn y mannau hynny mae Duw’n dueddol o ymddangos pob tro. Pan ddown i ddarganfod Duw yn y modd yma, clywir angylion yn dal i seinio’u cân. 
 
Ond mae rheswm arall pam, i mi, bod hysbyseb yr Hafod yn haeddu’r wobr: eu pennawd sy’n ei gwneud hi, ac yn fy meddwl i, gall fod yn fodd i’n hatgoffa o wir ystyr genedigaeth Iesu heddiw, fel bryd hynny: ‘Rhannu hud y Nadolig hwn’. Fy ngweddi i ydy y cewch chithau hefyd ddarganfod rhywbeth o’r hud hwnnw ynghanol eich dathliadau chi. 
 
Hoffwn ddymuno Nadolig llawen iawn ichi i gyd.
 
+Andrew Bangor