Gadeirlan

Mewn ymateb i’r achosion Covid-19, rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth y DU i leihau’r risg o ledaenu’r feirws.
 
Bydd Gadierlan nawr ar gau nes bydd rhybudd pellach mewn ymgais i gadw ein staff, gwirfoddolwyr ac aelodau o’r gymuned yn ddiogel wrth i’r sefyllfa barhau i ddatblygu. Mae ein staff yn gweithio o adra, a gallwch gysylltu â nhw trwy e-bost cathedraladmin@esgobaethbangor.net neu ffonio 01248 354999.

 

Gobeithio y byddwch chi’n aros yn ddiogel ac yn cadw’r bobl sy’n sâl neu’n hunan-ynysu dros yr wythnosau nesaf yn eich meddyliau a’ch gweddïau. Ymunwch â ni i weddïo’r geiriau hyn.

Fythol bresennol Dduw,
bydd hefo ni yn ein neilltuo,
bydd yn agos atom yn ein ymhellhau,
bydd yn iachâd i’n salwch,
bydd yn lawenydd yn ein tristwch,
bydd yn oleuni yn ein tywyllwch,
bydd yn ddoethineb yn ein dryswch,
bydd yn bopeth sy’n gyfarwydd pan mae popeth yn anghyfarwydd,
a phan fydd y drysau yn ailagor, gad i ni,

ym mrwdfrydedd y Pentecost,
breswylio yn ein cymunedau
a datgan dy garedigrwydd
i fyd sy’n ymddangos o’r newydd.
Er mwyn Iesu. Amen


Roedd Mwslimiaid yn sefyll y tu allan i’r Gadeirlan mewn undod â Christnogion wythnos ar ôl ymosodiad terfysgol Sri Lanka ar Eglwysi.

 


Gwasanaeth Cymraeg gyda Mr. Ian Keith Jones

Dydd Sul, Mawrth 24ain, cawsom sgwrs gan Mr. Ian Keith Jones, Pennaeth Ysgol San Sior, Llandudno, ysgol sy’n nodedig am ei hethos o hybu a gwarchod yr amgylchedd a byd natur. Cawsom ein hysbrydoli drwy weld a chyffwrdd â rhai o anifeliaid trofannol yr ysgol. Clywsom hefyd am  brosiectau gwerthu cynnyrch yr ysgol, megis wyau, mel, catwad a chardiau post, a gweld sut mae hyn yn plethu i ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Mwy o lyniau…

 


Dyma lyniau o berfformiad Blwyddyn Newydd Tsieineaiddyn y Gadeirlan yn ddiweddar!

 


 

Uchod mae’r bobl ifanc o Fangor a fu’n darllen bywgraffiadau ac enwau dros 200 o ddynion Bangor a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf ar brynhawn Sul y Cofio yn y Gadeirlan.

 

O’r chwith i’r dde –  Craig Lightfoot a Leon Shaw, y ddau o’r  MPCT ; Ioan Bryn, Guto Davies a Carwyn Sion o Ysgol Tryfan; Katie Tew a Paige Dixon o Brifysgol Bangor; Lucy Joyce aBen Hamilton o Ysgol Friars a Liam Stone o Goleg Menai.

 

Roedd y darlleniadau yn ingol ac effeithwyd pawb a oedd yn bresennol.

 


Gwasanaeth Teulu Cymraeg

Plant y Gadeirlan, gwasanaeth teulu Cymraeg Dydd Sul cyntaf yn y Mis 9:30yb – Croeso cynnes iawn bawb.


Pabi ar gyfer tai Dewrion Rhyfel byd cyntaf Bangor

Gwahoddir trigolion Bangor gasglu pabi o’r Eglwys Gadeiriol ar ddiwrnod Holl Saint ar Dachwedd 1af os ydynt yn ymwybodol ei bod yn byw mewn tŷ a oedd ar un adeg yn gartref i un o ddewrion Bangor a fu farw yn y rhyfel byd cyntaf.  Mae’n bosib casglu y pabi o’r Gadeirlan rhwng 10.30 a 3.30, neu drwy ffonio 01248 354999.

Mae’n bosib checio’r cyfeiriad ar safle y gymdeithas ddinesig (Bangor Civic Society) drwy ddilyn y canlynol  ‘Tools and Features’ >> Hirtorical Sources >> Books, ble ceir y llyfr Cofeb Y Dewrion (Parch WJ Owen).

Hoffwn wedyn eich gweld gyda’r pabi mewn gwasanaeth i gofio’r meirw ar Sul y Cofio, Tachwedd 11 am 3.15, pan fydd yna ddarlleniadau o ddeg fywgraffiad ac enw pob un o’r meirw o Fangor gan phobl ifanc y ddinas heddiw.

 


Cofeb Y Dewrion 1914 – 1918

‘Un genhedlaeth yn siarad ag un arall’

Apêl i drigolion Bangor
Wrth gau’r arddangosiad pabi fu’n cofio diwedd y rhyfel byd cyntaf ar Sul y Cofio, Tachwedd 11 (ar amser a diwrnod i’w cyhoeddi) bydd criw o ieuenctid Bangor a fydd yr un oed a’r rhai a fu farw yn darllen bywgraffiadau o ddewrion y ddinas a fu farw yn y rhyfel mawr. Mae’r bywgraffiadau (nifer ohonynt gyda llun) yn y llyfr Cofeb Y Dewrion a gasglwyd gan Y Parchedig W.J.Owen (Afallon) yn fuan ar ôl diwedd y rhyfel mawr.
‘Rydym yn apelio i drigolion Bangor a fasa’n dymuno cael darlleniad o fywgraffiad unigolyn (a oedd yn deulu efallai) i edrych ar y rhestr isod o’r meirw o’r llyfr. Drwy enwebu enw mae croeso wedyn iddynt ymuno a’r cyhoedd ar amser a diwrnod i’w gyhoeddi yn agosach i’r amser i wrando ar y darlleniad yn yr achlysur unigryw hwn.
Os hoffech gymryd rhan neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch cathedraladmin@esgobaethbangor.net neu anfonwch neges i’r dudalen yma.

Mae’r arddangosfa pabi ar agor

Mae arddangosfa liwgar o dros 20,000 o babïau gwau wedi ei ddadorchuddio dros y penwythnos, i goffáu 100 o’r cadoediad 1918.

Mae’r papi, sydd wedi eu hanfon at y Gadeirlan o mor bell ag Awstralia, hefyd wedi cael eu harddangos i helpu i gofio dynion a merched o Gymru a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cafodd y prosiect i chwilio am y papi ei lansio ym mis Mai ac o fewn ychydig wythnosau, cafodd aelodau’r Gadeirlan eu hysgogi gydag offrymau o bob cwr o’r byd.

“Mae’r ymateb yn y gymuned leol wedi bod yn rhyfeddol,” meddai Deon Bangor, y Tra Pharchedig Kathy Jones.

“Rydym wedi cael papi o bob cwr o’r byd – gan gynnwys Ffrainc ac Awstralia.”

Os hoffech chi ddod i weld yr arddangosfa, edrychwch ar oriau agor sydd uchod.

Dyma mwy o lyniau….


 

Ficer newydd i Fro Deiniol

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – yn falch o gyhoeddi penodiad y Parchedig Ganon Tracy Jones fel Ficer ar y Cyd yn Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol.

Bydd y Canon Tracy yn gadael ei rôl bresennol yn Ardal Weinidogaeth Bro Padrig ym mhen pellaf gogledd-orllewin Môn a dod i weinidogaethu fel rhan o dîm Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol, sy’n gwasanaethu Penrhosgarnedd, Maesgeirchen a dinas Bangor.

Yn wreiddiol o Leamington Spa, derbyniodd Canon Tracy hyfforddiant fel nyrs. Priododd â Martin ym 1992 ac fe symudodd y ddau’n ôl i gartref ei deulu ger Amlwch.

Gweithiodd Tracy fel nyrs newyddenedigol yn Ysbyty Dewi Sant (Bangor) ac Ysbyty Gwynedd, cyn cael eu dau blentyn, Ffion ac Aaron. Tra bu hi adref yn goflau am ei phlant, bu Tracy’n gwirfoddoli i Cefnogaeth Gartref a Hosbis Gwynedd yn y Cartref a dod fwyfwy’n rhan o fywyd yr eglwys yn Amlwch. Roedd hi yn ystod yr adeg yma y dechreuodd Tracy fentro dirnad galwad Duw at y weinidogaeth ordeiniedig.

Fe’i hordeiniwyd yn ddiacon yn 2012 ac yn offeiriad yn 2013. Bu’n gwasanaethu fel curad yn Seintiau Braint a Chefni, yr hen Ardal Weinidogaeth fu’n ymestyn o Lanfairpwll i Aberffraw, cyn datblygu’n Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Padrig yn 2014.

Pan gaiff hi ychydig o amser sbâr prin, mae Tracy’n mwynhau gweithio crefftau o bob math fel ffordd o ymlacio a bod yn greadigol.

Wrth edrych ymlaen at ei rôl newydd ym Mro Deiniol, dywedodd y Canon Tracy,

‘Tra roeddwn i wrthi’n hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth fe fues i ar leoliad ym Mangor, a’i fwynhau’n fawr. Roeddwn wrth fy modd pan ddaeth y cyfle hwn imi ddod a gweinidogaethu gyda’r Deon Kathy a gweddill y tîm gweinidogaethu. Dwi’n edrych ymlaen at estyn allan at bobl a dangos bod neges Efengyl Iesu o gariad a gofal dros bawb yr un mor berthnasol, heddiw ag yr oedd dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Dwi eisiau chwarae rhan fechan yn galluogi pobl ym Mro Deiniol i gyfuno’u doniau, a datblygu’n gymuned a all fyw’r neges honno yn yr Efengyl yn effeithiol.’

Meddai’r Tra Pharchedig Kathy Jones – Deon Bangor ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol,

‘Dwi wir yn edrych ymlaen at groesawu’r Canon Tracy i Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol. Bydd ei hamryw ddoniau’n anhepgor wrth inni geisio tyfu cymunedau’r eglwys ym Mro Deiniol. Edrychaf ymlaen at weinidogaethu yn ei chwmni.’

Yng ngeiriau Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John,

‘Mae Tracy yn offeiriad ymroddedig ac rydw i’n ddiolchgar tu hwynt iddi am ei gwaith diflino yn ystod ei gweinidogaeth ym Mro Padrig. Hyfryd ydy meddwl y bydd hi nawr yn dod â’i gweinidogaeth i Fro Deiniol. Fe ddaw â doniau bugeiliol cadarn i’r tîm ym Mro Deiniol ac fe fydd yn gefn gwerthfawr i’r Deon Kathy a gweddill y tîm yno.

Gweddïwch dros y Canon Tracy, ei theulu a phobl Bro Deiniol a Bro Padrig.’

Cynhelir gwasanaeth arbennig i ddathlu gweinidogaeth newydd y Canon Tracy ym Mro Deiniol am 7yh ar nos Lun, Hydref 7 yn Eglwys Sant Pedr, Penrhosgarnedd. Mae croeso i bawb ddod.

 

 


 

Cyngerdd Gŵyl Ddewi hwyr yn atseinio yn y Gadeirlan!

Ar ddydd Sadwrn 21 Ebrill, cynhaliodd Cadeirlan Bangor ei chyngerdd Dydd Gŵyl Ddewi (yn hwyr oherwydd tywydd garw ar ddechrau Mawrth!). Gwrandewch a gwyliwch ran o’r diweddglo gyda John Eifion, Dylan Cernyw, Pedwarawd Cennin, Côr Seiriol a Chôr y Brythoniaid isod a darllenwch fwy yma. Diolch i bawb a gymerodd ran i wneud y cyngerdd yn bosib ac yn llwyddiant!

 

 


 

Ar ddydd Sadwrn 24ain Chwefror, cynhaliwyd dathliad o Flwyddyn Newydd Tsieineaidd gan Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn y Gadeirlan gyda dau gant o westeion.

Darllenwch mwy …

 

 


 

Dod â Deiniol Sant at y byd!

Dydd Sul nesaf (Medi 10), fe fydd Radio 4 yn darlledu Sunday Worship yn fyw o Gadeirlan Bangor, gan ddechrau am 8:10yb.

Dydd Llun nesaf (Medi 11) ydy gŵyl flynyddol Deiniol Sant, nawddsant Cadeirlan Bangor, yn ogystal ag Esgobaeth Bangor.

Felly, pa ffordd well o ddathlu’r digwyddiad blynyddol hwn na chynnal gwasanaeth a fydd yn cyfleu hanes Deiniol i gynulleidfa ehangach, gan y bydd yn cael ei ddarlledu i’r DU a thu hwnt gan BBC Radio 4.

 

Darllenwch mwy …

 

 


 

 

 

Gwylnos dros Heddwch yn Eglwys Gadeiriol Bangor – ”Yn union beth oedd ei angen”

Processed with MOLDIV

Ymatebodd 200 o bobl neithiwr (Dydd Mercher 29 Mawrth) i’r gwahoddiad oddi wrth Imam Canolfan Islamaidd Bangor a Deon Bangor – Mirazam Khan a’r Tra Pharchedig Kathy Jones – i ddod ynghyd i adfyfyrio ac i weddïo dros heddwch, wythnos ar ôl yr ymosodiad terfysgol yn Llundain (Dydd Mercher 22 Mawrth).

Darllenwch mwy :  https://esban.net/2oBDRJd

 

 

 


 

 

Fedrwch chi helpu Bangor i garu’r Byd?

2017-02-12-A-residential-area-in-Aleppo-Creative-Commons-lic2017-02-12-GUides Logo Cymru 2Mae tri grŵp yn ymuno â’i gilydd i helpu ffoaduriaid o Syria
wythnos nesaf. Bydd pobl o Argal Gweinidogaeth Bro Deiniol, Geidiau Cadeirlan Bangor a Chlwb Llewod Bangor ar gael yn y Gadeirlan i dderbyn rhoddion.

 

Ddydd Llun nesaf (20fed Chwefror) rhwng 10yb a 6yh, bydd LCI emblem_2C_287+7406aelodau’r tri grŵp – gan gynnwys y  Geidiau a fydd yn rhoi’r gorau i ddiwrnod cyntaf eu gwyliau hanner tymor! –  yn y Gadeirlan i dderbyn eitemau  a fydd wedyn yn cael ei gasglu a’i phacio ac anfonir gan yr elusen Cymorth i Ffoaduriaid DU mewn cynhwysydd i rai o ffoaduriaid Syria.

Mae’r Geidiau a’r Llewod yn daer angen

  • dillad isaf merched a phlant.
  • Clytiau tafladwy a phethau ymolchi.
  • Sachau Cysgu a blancedi.
  • Dillad haf, gan gynnwys siwmperi a chardiganau, i ddynion, menywod a phlant.

Gofynnir i bobl roi eitemau sy’n lân ac mewn cyflwr da, ond yn anffodus nad yw’n bosibl i dderbyn meintiau menywod dros 18.

Wrth edrych ymlaen at y casglu, dywedodd y Tra Pharchedig Kathy Jones, Deon Bangor, “Rwy’n falch iawn bod gwahanol grwpiau fel pobl Bro Deiniol, y Llewod a Geidiau’r Gadeirlan yn gallu cydweithio i helpu pobl sy’n wirioneddol mewn angen. Roedd apêl bocs teganau tebyg yn llwyddiannus iawn ac felly rwyf yn annog cymaint o bobl â phosibl i ddangos ychydig o gariad at y byd, ac yn rhoi’r hyn a fedrwn tuag at y Ffoaduriaid yn Syria yma yn y Gadeirlan ddydd Llun nesaf.”

2017-02-09- Cadeirlan 1

 

 


 

 

 

 

Gwasanaeth Plygain y Gadeirlan

DSC_0525

Cliciwch yma ar gyfer rhagor o luniau o’r gwasanaeth a chynhaliwyd nos Wener (20.1.17).

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Wythnos Weddi dros Undeb Cristnogol 2017

Croesi Muriau

Mae’r wythnos flynyddol hon o weddi yn dechrau ar Ddydd Mercher 18 Ionawr 2017. Fel rhan o ddigwyddiad cenedlaethol mae Cytûn Bangor wedi trefnu cyfres o gyfarfodydd yn ystod yr wythnos mewn gwahanol addoldai o gwmpas y ddinas.

Gallwch weld rhestr y gwasanaethau trwy glicio yma.  Croeso cynnes i bawb.

Gweler y canlynol am wybodaeth ychwanegol

 

 

 

 

 

 


 

 

Partneriaeth y Gadeirlan yn lansio cynllun newydd i helpu’r Digartref yng nghylch Bangor 

Mae Cadeirlan Bangor a Tai Gogledd Cymru, yn gweithio gyda’i gilydd fel Partneriaeth y Gadeirlan, wedi lansio menter newydd i geisio rhoi help llaw i bobl ddigartref, o bosib yn eu helpu canfod llety mwy parhaol.

Cliciwch yma i ddarllen mwy …